27 de diciembre de 2018

Working as if

is a speculation experiment in a laboratory proposed to redefine the future of work and production systems

Working as if

is a speculation experiment in a laboratory proposed to redefine the future of work and production systems

Filtrat per:

 

Working as if

The genre of speculation in science fiction is a space of experimentation where imagination and intuition, as well as organized and rational thinking, collaborate. It is a critical space that allows us to imagine possible futures. The genre denatures what we understand as normal and helps us to familiarize ourselves with the external elements that are still to come or that we can sense as already in existence. At a time when scientific and technological advances are part of everyday experience, narrative premonition varies. For outer space exploration in the future: progress,opportunity and despair are possibilities.

Finally, this genre offers important methodological tools to combine knowledge, experiences, stories and ideas, dissolving borders and divisions of science fiction and social function. It helps readers or spectators to acquire rapid innovation and make them aware of the impact of change. colonial of thought. Speculative. This present story is independent of the future imaginary world that is the pretext for the experiment. The necessary condition for this genus is the interaction of strangeness and cognition. Its main formal device, the imagination of an alternative framework, is a valuable tool to imagine the relationships of power in the era of planetary neoliberalism.

In this sense, it is an equivocal genre, which has taken both conservative and subversive joints. It represents extraterrestrial diversity, rethinking the form of post-human or technological races. It has allowed us to think about the end of the colonial, labor or even present regimes. Instead of the binary logic of oppressors and oppressed, we see new types of divisions, new scenarios and new relationships within capitalism. This brings us to various premonitions: clear visions of the present and the future, hidden by a strange symbiosis of optimism and pessimism. An imminent apocalypse and desolation in a revised Anthropocene is evident, but at the same time, we find optimism about the appearance of spaces of criticism and anti-capitalist struggles. Empty spaces of future and progress are spaces of opportunity and despair. Finally, the genre offers important methodological tools to combine knowledge, experiences, stories and ideas, dissolving borders and colonial divisions of thought.

This project is an attempt to understand new worlds in a common map that connects with other beings and surpasses the productive systems. It is an experiment in the use of speculative scenarios as a laboratory where it would be possible to redefine social and labor relations liberated from power structures strengthened through capital, work and nature. In other words, an educational understanding of the work is pursued, using a proposed scenario in which the public is invited to participate in various aspects.

CAT —

La ciència ficció és un espai d’experimentació on col.laboren la imaginació i la intuïció, així com el pensament organitzat i racional. És un espai crític que ens permet imaginar possibles futurs. El gènere desmenteix el que entenem com a normal i ens ajuda a familiaritzar-nos amb els elements externs que encara no ens toquen de prop però dels quals ja podem intuir la seva arribada. En un moment en què els avenços científics i tecnològics formen part de l’experiència quotidiana, l’exploració del progrés, l’oportunitat i la desesperació es fan absolutament imprescindibles.

Aquest gènere ofereix eines me-todològiques per combinar coneixements, experiències, històries i idees. Ajuda als espectadors a despertar la consciència sobre l’impacte del progrés tecnològic. La ciència ficció permet desenvolupar un mètode per relacionar el present amb el futur. La condició necessària per a aquest gènere artístic és la interacció entre l’estranyesa i la cognició, la imaginació i el pensament racional. El seu potencial resideix en la creació de múltiples imaginaris, que fan possible vincular totes les relacions de poder (actuals i futures) en l’era del neoliberalisme planetari.

En aquest sentit, es tracta d’un gènere on s’hi conjuguen idees conservadores i subversives. Ens serveix per repensar la forma de les races post-humanes o tecnològiques, i reflexionar sobre el final dels règims colonials i laborals. En lloc de la lògica binària dels opressors i oprimits ve-iem nous tipus de divisions, nous escenaris i noves relacions dins del capitalisme; i això, ens porta a diverses premonicions: visions clares del present i del futur, amagades per una estranya simbiosi d’optimisme i pessimisme. El col.lapse global del clima, de l’economia o del mercat de treball és evident, però potser la ciència ficció ens pot ajudar a entendre i valorar el fracàs del present com una finestra a la redempció.